Conference Committee


(1) Organizing Committee

The Organizing Committee is composed of the persons in charge of the sponsors and organizers, and is mainly responsible for the organization of the conference and fund-raising.

Chairmen:Zheng Feng, Zhidong Bao

Members (alphabetized by first name):Dongsheng Sun, Guiwen Wang, Huaqing Liu, Haimin Guo, Huaichun Wu, Jianwei Li, Jian Shen, Longyi Shao, Mingcai Hou, Mingyi Hu, Suotang Fu, Shenghe Wu, Tao Jiang, Wenxiang He, Xiangchun Chang, Xinhua Ma, Xuanlong Shan, Xianyan Wang, Xuri Huang, Yingchang Cao, Youbin He, Yanshu Yin, Yuqing Zhang, Yunfeng Zhang, Zhiqian Gao

General Secretary: Mingyi Hu, Yanshu Yin

Secretary Group Member: Denglin Han, Nan Wu, Zhonggui Hu, Jinxiong Luo, Hua Li, Da Gao

 

(2) Academic Committee

The Academic Committee is composed of all members of the Editorial Committee of the Journal of Palaeogeography (English Edition) and a number of experts in palaeogeography from all over the world. It is mainly responsible for the collection, review and publication of conference papers, comments on the Journal of Palaeogeography (English Edition) and this conference, and discusses the development and innovation of international palaeogeography.

Honorary Chairman: Zengzhao Feng

Chairman: Changmin Zhang, Shenghe Wu

Members (alphabetized by first name): Aymon Baud, Benzhong Xian, Bin Hu, Caineng Zou, Carlos Zavala, Changsong Lin, Chengsen Li, Chengshan Wang, Chengyan Lin, Chunming Lin, Daidu Fan, Dechen Su, Emese M. Bordy, Emilia Le Pera, Fotini A. Pomoni, Franz T. Fürsich, G. Shanmugam, Ganqing Jiang, Gavin Young, Guang Hu, Guoping Bai, Hairuo Qing, Hanyong Bao, Hao Liu, Hongfu Yin, Huaguo Wen, Ian D. Somerville, Ihsan S. Al-Aasm, Jianghai Yang, John S. Armstrong- Altrin, Lida Xing, Longde Sun, Longyi Shao, Margaret L.Fraiser, Markus Aretz, Massimo Moretti, Matthias Alberti, Mihai Emilian Popa, Mingcai Hou, Mingyi Hu, Peter Druschke, Ping Wang, Piotr Krzywiec, Robert V. Burne, Santanu Banerjee, Shenghe Wu, Shunshe Luo, Spencer G. Lucas, Stephen Kershaw, Subir Sarkar, Tadeusz Marek Peryt, Taiju Yin, Tieguan Wang, Tingshan Zhang, Wan Yang, Xiaomin Zhu, Xiaoqiang Yang, Xiaoying Shi, Xiumian Hu, Yasheng Wu, Yinye Wu, Youbin He, Yuan Wang, Zaixing Jiang, Zhenkui Jin, Zhiqiang Shi, Zhongqiang Chen

General Secretary: Mingyi Hu, Yuan Wang

 

(3) Youth Outstanding Paper Review Committee

Chairman: Ian D. Somerville

Members (alphabetized by first name): Denglin Han, Franz T. Fürsich, Longyi Shao, Piotr Krzywiec, Robert V. Burne, Santanu Banerjee, Wan Yang, Wenhua Guo, Xiaomin Zhu, Youbin He

General Secretary: Yuan Wang

 

 

Manage the conference

Registration Submit paper